Spodnie wielozadaniowe: Helikon UTP

Spodnie Heli­kona to bar­dzo dobry wybór

Taktycznie i elegancko w mieście

Seria spodni UTP firmy Heli­kon cie­szy się nie­by­wałą popu­lar­no­ścią, tak w Pol­sce jak i na wscho­dzie Europy, przez mun­du­ro­wych jak i osoby cywilne spodnie Heli­kon UTP pietruszkowy przysmak greka dostępne są w wielu kolo­ra­ch/ka­mu­fla­żach oraz z wielu warian­tach mate­ria­ło­wych dzięki czemu możemy dobrać spodnie według naszych potrzeb mnie oso­bi­ście zaska­kuje sto­su­nek wytrzy­ma­ło­ści do wygody czy to w wer­sji lżej­szej z bawełny 60% i polie­stru 37% z domieszką ela­stanu 3% czy też wer­sji dżin­so­wej bawełna 80% polie­ster 19% span­dex 3%

System kie­szeni

Kie­sze­nie w spodniach Heli­kona są ergo­no­miczne, ile razy iry­to­wa­łem się wci­ska­jąc tele­fon bądź maga­zy­nek w kie­szeń nosząc spodnie innych marek z niż­szej pułki w spodniach z serii UTP ręka tra­fia zawsze w dobre miej­sce dzięki czemu nasza mobil­ność jest na roz­sąd­nym pozio­mie nie tylko gdy potrze­bu­jemy szybko dobyć smart­fon lecz też kiedy na tre­ningu czy tez air­so­fto­wej strze­lance liczy się każda sekunda przy prze­ła­do­wy­wa­niu.

10 Ergo­no­micz­nie roz­lo­ko­wa­nych kie­szeni:

  • Dwie przed­nie, kla­syczne kie­szenie z wzmoc­nio­nymi kra­wę­dziami do wpię­cia noża lub latarki
  • Dwie sze­ro­kie i pojemne kie­szenie tylne, wypo­sa­żone w dodat­kowe prze­działy z moż­li­wo­ścią zwięk­sze­nia ich głę­bo­ko­ści
  • Dwie, uko­śne wewnętrzne kie­szenie na wyso­ko­ści pach­win mogące posłu­żyć do prze­no­sze­nia ukry­tych maga­zyn­ków, latarki lub pałki tele­sko­po­wej.

Cztery kie­szenie na udach:

  • Dwie sze­ro­kie, uko­śne typu cargo, zapi­nane zam­kiem YKK® (odwrot­nym), do prze­no­sze­nia doku­men­tów i drob­nych przedmio­tów oso­bi­stych
  • Dwie wąskie kie­szenie zamy­kane pat­kami z rze­pem, dosto­so­wane do prze­no­sze­nia tele­fonu lub maga­zynka AR/AK.

Krój

Ana­to­miczny, dopa­so­wany do syl­wetki krój zapew­nia wygodę, Wzmoc­nie­nia w punk­tach new­ral­gicz­nych, prze­dłu­żają żywot­ność, warto też wspo­mnieć o kie­szeniach na mięk­kie ochra­nia­cze na kolana oraz o sze­ro­kich na 55 mm szluf­kach w które możemy wło­żyć nasz naj­grub­szy pasek.

Spodnie Heli­kona to bar­dzo dobry wybór, w swo­jej cenie ciężko o tak prze­my­ślaną kon­struk­cję, nie jest to tani pro­dukt lecz jak za te mate­riały oraz wyko­na­nie myślę, że warto poku­sić się na zakup zamiast wymie­niać co sezon tań­sze spodnie w celu zaosz­czę­dze­nia kilku zło­tó­wek.